Jūrmalas pilsētas dome informē, ka no 1.aprīļa līdz 24.aprīlim tiek pieņemti iesniegumi atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai ar pašu izgatavotiem mākslas un amatniecības priekšmetiem un rūpnieciski ražotiem suvenīriem ar Jūrmalas vai Latvijas tematiku pavasara/vasaras sezonā no š.g. 25.maija līdz 31. oktobrim.

Pieteikšanās tiek organizēta uz atlikušajām brīvajām tirdzniecības vietām t.i. tirdzniecības vietas Nr. 4, 6, 11, 12, 16, 17, no A-5 līdz A-9. Tirdzniecības vietu izvietojuma shēmu skatīt šeit .

 

Viena fiziska vai juridiska persona var pieteikties uz vairāk kā vienu tirdzniecības vietu. Tirdzniecības vietas izmērs nedrīkst pārsniegt 2x2 metri. Tāpat tirdzniecības vietai jāatbilst 2020.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 “Par kārtību, kādā tiek saņemta ielu tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas atļauja Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā” noteiktajam.

 

Lai pieteiktos amatnieku tirdzniecības vietām nepieciešams iesniegt:

  • Iesniegums  atļaujas saņemšanai tirdzniecībai ielu tirdzniecības vietā.
  • Fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar  likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas;
  • Krāsaina foto fiksācija ar tirdzniecības vietas vizuālo izskatu;
  • Tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esamību.

 

Svarīgi! Pieteikums tiks izskatīts tikai pēc visu augstāk minēto dokumentu saņemšanas.

Ja uz vienu tirdzniecības vietu ir pieteikušies vairāki tirdzniecības dalībnieki, to dalība tiek izvērtēta pēc šādiem kritērijiem:

  • Tirdzniecības dalībniekam nav nenokārtotas saistības ar Jūrmalas pilsētas domi, kā arī iepriekš ir veikta tirdzniecības atļaujas tāmes apmaksa noteiktajā termiņā;
  • Tirdzniecības dalībnieks pieteicis tirdzniecību uz ilgāko laika periodu, ievērojot saistošajos noteikumos noteikto;
  • Tirdzniecības dalībnieks ir amatnieks, kurš tirgo tikai pašu izgatavotus mākslas un amatniecības priekšmetus;
  • Tirdzniecības pieteikumu iesniegusi fiziska persona, kura deklarējusi dzīvesvietu Jūrmalā vai uzņēmums, kura uzņēmuma juridiskā adrese ir Jūrmala.

! Tirdzniecības dalībniekam tirdzniecības vietā jāievēro Ministru kabineta 2020. gada. 9. jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteiktais.

 

Jautājumu gadījuma aicinām sazināties ar Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas vecāko eksperti Signi Laķi (e-pasts signe.lake@jurmala.lv, telefona nr. +371 25676477).