Organizē nomas objektu piedāvājumu atlasi nekustamā īpašuma nomai Jūrmalas Alternatīvās skolas funkciju nodrošināšanai
Publicēts: ceturtdiena, 31.oktobris, 2019
Kategorija: Pašvaldība

Jūrmalas pilsētas dome organizē nomas objektu piedāvājumu atlasi nekustamā īpašuma nomai Jūrmalas Alternatīvās skolas funkciju izpildes nodrošināšanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191

„Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem”

 

1.Nomnieka nosaukums, adrese un kontaktpersona.

Nomnieks: Jūrmalas Alternatīvā skola.

Kontaktpersonas:

  1. Jūrmalas Alternatīvās skolas direktora p.i. Ineta Bērziņa: e-pasts – jas@jas.lv, tālr. 27842663.
  2. Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas referente Elita Kalniņa: e-pasts – elita.kalnina@jurmala.lv, tālr.67093963;

2.Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta.

Jūrmalas pilsētas Bulduru rajonā. 1.pielikumā shematisks attēlojums kartē.

3.Nomas objekta izmantošanas mērķis.

Jūrmalas Alternatīvās skolas darbības nodrošināšana, īstenojot vispārējās pamatizglītības programmu.

4.Paredzamā nomas līguma termiņš.

Nomas līgumu paredzēts slēgt uz laiku no 2020.gada 1.jūlija līdz 2022.gada 1.jūlijam, vienlaikus paredzot, ka sākot ar otro nomas gadu Nomniekam ir tiesības vienpusēji pārtraukt nomas līgumu, brīdinot par to iznomātāju sešus mēnešus iepriekš.

5.Nepieciešamā platība:

Kopējā lietderīgā telpu platība aptuveni 420 - 500 m2.

6.Nepieciešamais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis un ēkas tehniskais stāvoklis.

Iznomājamajam nekustamajam īpašumam jābūt reģistrētam zemesgrāmatā un paredzētam izmantošanai publiskiem mērķiem, tā sastāvā esošajām ēkām (telpām) jābūt pielāgotām izglītības iestādes darbībai. Telpu faktiskās lietošanas uzsākšanas brīdī, proti, 2020.gada 1.jūlijā ēkas (telpu) tehniskajam stāvoklim jābūt atbilstošam tūlītējai izmantošanai bez kapitālā remonta nepieciešamības nomas līguma darbības laikā, telpām jābūt lietošanas kārtībā, labā tehniskā un vizuālā stāvoklī.

  • Minimālās prasības:

- elektroapgāde,

- nodrošināta centralizēta kanalizācijas sistēma,

- nodrošināta centralizēta aukstā un karstā ūdens apgāde,

- centralizēta siltumapgādes sistēma ēkā,

- telpas aprīkotas ar ventilācijas sistēmu,

- ugunsdrošība atbilstoši būvnormatīviem, kas nosaka būvju ugunsdrošību un ugunsdrošības normas, tostarp, Ministru kabineta 2016.gada 19. aprīļa noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”,

-  telpām jāatbilst Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumu Nr.610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” prasībām.

7.Citas prasības, tai skaitā specifiskas prasības telpu nomas uzsākšanas brīdī.

Nr.p.k.

Prasības veids

Skaits

Minimālās prasības

1.

Vispārējās prasības ēkai

1.1.

Atrašanās vieta

 

Jūrmalas pilsētas Bulduru rajons (jāpievieno telpu un teritorijas plāni ar atzīmētām piedāvātajām nomas platībām).

1.2.

Piegulošās teritorijas labiekārtojums

 

Iespēja izmantot ēkai piegulošo teritoriju skolas audzēkņu garā starpbrīža pastaigām un dažādām fiziskām aktivitātēm.

Iespēja piegulošajā teritorijā novietot darbinieku autotransportu.

1.3.

Ēkas ieejas

 

Atsevišķa ieeja nomātajās telpās.

1.4.

Nomāto telpu kopējā platība

 

Aptuveni 420 - 500 m2.

2.

Prasības nomātajām telpām

2.1.

Klašu telpas

5

Katra aptuveni 50 m2 platībā

Telpas aprīkotas ar vājstrāvas pieslēgumu.

2.2.

Skolotāju istaba

1

Aptuveni 18 m2.

Telpa aprīkota ar vājstrāvas pieslēgumu.

2.3.

Sanitārie mezgli (meiteņu un zēnu tualetes)

2

Katrs aptuveni 10 m2 platībā.

Zēnu tualete aprīkota ar vismaz 2 izlietnēm, 1 klozetpodu un 1 pisuāru, slēgtas kabīnes.

Meiteņu tualete aprīkota ar vismaz 2 izlietnēm un 2 klozetpodiem, slēgtas kabīnes.

2.4.

Saimniecības (tehniskā) telpa

1

Aptuveni 20 m2.

2.5.

Gaitenis (atpūtas telpas)

2

Aptuveni 100 m2

5.

Citas prasības

5.1.

Komunālo pakalpojumu un citu komunikāciju nodrošinājums

 

Centrālā apkure, elektroapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija, ventilācija, vājstrāvas pieslēgumi.

5.2.

Ēkas ugunsdrošības un trauksmes sistēma

 

Lokāla.

5.3.

Higiēnas prasības

 

Telpās veikts kosmētiskais remonts, telpu apdarei (sienas, grīdas segumi) izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli.

8.Nomas objekta piedāvājuma iesniegšanas termiņš.

Piedāvājumi noformējami atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” prasībām – 2.pielikums.

Piedāvājumi iesniedzami Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 20 (divdesmit) darba dienu laikā no nomas sludinājuma publicēšanas Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv., tas ir līdz 2019.gada 29.novembrim (ieskaitot).

Piedāvājumi tiek iesniegti slēgtā aploksnē uz aploksnes norādot adresātu, Iznomāšanas pretendenta nosaukumu un kontaktinformāciju, atsauci uz nomas sludinājumu.

 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE