Domes sēdē 17. decembrī tika noteiktas speciālās piemaksas par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos, atbalsta pasākumi komersantiem, domes deputāti pieņēma lēmumu atteikties no deputātu atalgojuma palielinājuma 2021. gadā, tika apstiprināti saistošie noteikumi par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevām, pieņemti lēmumi saistībā ar teritoriju, nekustamo īpašumu un citi.

image

Par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos būs speciālās piemaksas

Vairāk nekā 90 darbiniekiem Jūrmalas pašvaldības iestādē “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs” noteikta speciālā piemaksa par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos. Piemaksas saņems sociālie rehabilitētāji, aprūpētāji, sociālie darbinieki, psihologs, medicīnas māsas un ārsti, sanitāri, autovadītāji un veļas mazgātāji nakts patversmē, sociālo pakalpojumu centrā “Ķemeri”, Ilgstošās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļā, Aprūpes mājās nodaļā, Speciālā transporta nodaļā un Saimniecības nodaļā. Speciālās piemaksas būs līdz 20% apmērā no darbinieka mēnešalgas laikā no 2020. gada 6. decembra līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai valstī.

 

Domes deputāti atteiksies no atalgojuma palielinājuma

Pēc Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja Gata Trukšņa ierosinājuma, ņemot vērā pandēmijas laika grūtības un solidarizējoties ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem, domes deputāti atteiksies no atalgojuma palielinājuma 2021. gadā.

No 2021. gada 1. janvāra līdz ievēlēto pašvaldības deputātu pilnvaru termiņa beigām deputātiem saglabās 2020. gada bāzes mēnešalgas apmēru, nepiemērojot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā paredzēto palielinājumu saskaņā ar 2021. gadam noteikto bāzes mēnešalgas apmēru.

 

Palielināts atbalsts Jūrmalas uzņēmējiem

Lai samazinātu Covid-19 ierobežojošo pasākumu negatīvo ietekmi uz uzņēmējdarbību, uzņēmējus, kas veic komercdarbību Jūrmalas pilsētas teritorijā, atbrīvos no ielu tirdzniecības vietu nomas maksas vai arī piešķirs nomas maksas samazinājumu. Nomas maksas atbrīvojumam vai samazinājumam var pieteikties tie komersanti, kuri noslēguši nomas līgumu ar Jūrmalas domi par pašvaldības izveidotās ielu tirdzniecības vietas izmantošanu. 

Jau iepriekš uzņēmēju atbalstam pašvaldība piešķīrusi atbrīvojumu no nodevas samaksas par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās un piešķīrusi nomas maksas atvieglojumus. Vairāk par atbalsta pasākumiem uzņēmējiem skatīt šeit. 

 

Par Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju

Deputāti nolēma nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju.

Pamatojoties uz likuma “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums” 21. panta 1. daļu, vietējās pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu un plānošanas dokumenta vides pārskata publisko apspriešana jāorganizē klātienē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par teritorijas plānošanas dokumentu un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādi un atbilstīgi noteiktajai pulcēšanās kārtībai.

Pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas publiskās apspriešanas termiņš būs trīs nedēļas; par publiskajām apspriešanām informēsim tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā.

 

“Taurenīti” vadīs Iveta Mantromoviča

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju ar 2021. gada 4. janvāri iecelta Iveta Mantromoviča. I. Mantromoviča Latvijas Universitātē ir ieguvusi speciālās izglītības pedagoga kvalifikāciju, izglītības zinātņu maģistra grādu pedagoģijā un humanitāro zinātņu bakalaura grādu filoloģijā. Desmit gadus strādājusi Jūrmalas pašvaldības Izglītības pārvaldē par izglītības darba speciālisti, par vecāko speciālisti Valsts Izglītības satura centrā, par pārvaldes vecāko referenti Valsts speciālās izglītības centrā un Izglītības satura un eksaminācijas centrā. I. Mantromovičai ir pieredze pedagoga darbā Rīgas 5. speciālajā internātpamatskolā, kur strādājusi par speciālās izglītības skolotāju.

Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojumu I. Mantromovičas iecelšanai pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja amatā.

 

Apstiprināts Jūrmalas Aspazijas pamatskolas nolikums

Saskaņā ar nolikumu Jūrmalas Aspazijas pamatskola īstenos pirmsskolas izglītības programmu, pamatizglītības programmu, pamatizglītības humanitāro un sociālā virziena programmu un speciālās pamatizglītības programmu  skolēniem ar mācīšanās traucējumiem.

Jūrmalas Aspazijas pamatskola ir Jūrmalas Alternatīvās skolas un Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas izglītības programmu, funkciju, tiesību, saistību, prasību, finanšu līdzekļu, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmēja. Jūrmalas Aspazijas pamatskola darbu sāks 2021. gada 15. jūnijā.

Jau informējām iepriekš, ka Jūrmalas pilsētas domes sēdē 24. septembrī pieņemts lēmums dibināt jaunu izglītības iestādi “Jūrmalas Aspazijas pamatskola”, kurā tiks apvienotas divas Jūrmalas skolas: Jūrmalas Alternatīvā skola un Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola. Skola pārņems un īstenos Jūrmalas Alternatīvās skolas un Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas izglītības programmas; jaunā skola pārņems arī abās skolās strādājošos pedagogus, tiks saglabāts skolēnu skaits klasēs. Veicot skolu reorganizāciju, pašvaldības mērķis ir izveidot jaunu un modernu pamatskolu ar augstu izglītības kvalitāti, kas pieejama visiem jūrmalniekiem. Plānots, ka Jūrmalas Aspazijas pamatskolā izglītību iegūt varēs 510 skolēni.

 

Veicinās Jūrmalas jauniešu līdzdalību

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs īstenos projektu “Jūrmalas jauniešu līdzdalības mehānisms”. Projekta mērķis ir veicināt jaunatnes politikas attīstību Jūrmalas pilsētā, veidojot ilgtspējīgu starpinstitūciju sadarbības tīklu, lai nodrošinātu kvalitatīvu jauniešu līdzdalības mehānismu pašvaldībā. Projektā paredzētas apmācības darbā ar jaunatni iesaistītajiem speciālistiem, dalībnieku pieredzes apmaiņa, skolēnu pašpārvalžu līderu grupas tikšanās un apmācības.  Skolēnu pašpārvalžu dalībnieki izveidos metodoloģisku materiālu, kā organizēt pašpārvaldes darbību, lai nodrošinātu efektīvu un skolēnu vajadzībām atbilstošu līdzdalības mehānismu skolās un pilsētā. Iecerēta arī pieredzes apmaiņa un sadarbība ar citu pašvaldību jaunatnes jomas pārstāvjiem.

Projekts jāīsteno līdz 2021. gada 8. novembrim. Tā kopējās izmaksas ir 3253,70 eiro, kas 100% apmērā ir valsts budžeta finansējums.

 

Krāču ielu pārdēvē par Rumbas ielu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes ierosinājumu iedzīvotājiem izteikt viedokli par Krāču ielas nosaukumu Kaugurciemā, Jūrmalas pašvaldība ir saņēmusi iedzīvotāju priekšlikumus mainīt Krāču ielas nosaukumu uz nosaukumu “Rumbas iela”, norādot, ka tas atbilst Kaugurciema apkaimei. Deputāti nolēma mainīt Krāču ielas nosaukumu, pārdēvējot to par Rumbas ielu.

 

Apstiprina saistošos noteikumus par pašvaldības nodevām

Saistošajos noteikumos “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevām” ir noteikts nodevas apmērs par būvatļaujas izdošanu ēkai, inženierbūvei, par būvniecības ieceres akceptu-atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē. Noteiktas pašvaldības nodevas par Jūrmalas pilsētas domes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu atvasinājumu saņemšanu. Noteikumos tiek paredzēta jaunas tarifa (bāzes) likmes piemērošana pašvaldības nodevai par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskā vietā Jūrmalas pilsētā.

 

Noteikta uzlikto nodevu maksāšanas kārtība, nodevu apmērs un atvieglojumi, kā arī nodevu samaksas un kontroles kārtība.

Saistošie noteikumi “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nodevām” stāsies spēkā pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas saskaņojuma saņemšanas un noteikumu publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

 

Ar Jūrmalas pilsētas domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem pilnā apjomā var iepazīties šeit. 

 

Plānots, ka nākamā kārtējā Jūrmalas pilsētas domes sēde notiks 2021. gada 21. janvārī.